Obecně prospěšná společnost

Obecně prospěšná společnost Gymnázium Jablonec nad Nisou (dále jen O. P. S.) byla založena v roce 1999 a vznikla přeměnou nadace “ Gymnázium Jabonec“. Účelem založení O. P. S. je podpora výchovně vzdělávacích cílů Gymnázia U Balvanu, Jablonec nad Nisou. Společnost sídlí na adrese U Balvanu 16, 466 34, Jablonec nad Nisou.

Zakládací smlouva O. P. S. vyjmenovává druh obecně prospěšných služeb a podmínky jejich poskytování. Jsou to především:
1. Zajišťování zdrojů nad rámec finanční a materiální podpory zřizovatele. Tyto zdroje jsou určeny pro potřebu vzdělávání a výchovy studentů Gymnázia a na podporu akcí školy.
2. Poskytování obecně prospěšných služeb povede ke zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu na Gymnáziu U Balvanu, a to v rozsahu stanoveném rozhodnutím správní rady a dle schváleného statutu společnosti.
3. Prostředky bude O. P. S. získávat z darů, finančních příspěvků či pracovních výpomocí zákonných zástupců žáků Gymnázia, absolventů Gymnázia výdělečně činných a od jiných osob fyzických a právnických.

Tyto prostředky budou použity na:
– nákup alternativních učebnic
– nákup učebních pomůcek a techniky
– nákup sportovního náčiní
– na příspěvky O. P. S. na akce školy, exkurze, kurzy, výměnné jazykové pobyty studentů v zahraničí, podporu vzdělávání studentů nad rámec povinných vzdělávacích programů a na finanční podporu účasti studentů v soutěžích a olympiádách.

O. P. S. Gymnázium Jablonec nad Nisou byla založena na dobu neurčitou. Statutárním orgánem je tříčlenná správní rada, kontrolním orgánem je dozorčí rada. Společnost každoročně vypracuje a zveřejní zprávu o činnosti a hospodaření. Výroční zpráva je veřejně přístupná v sídle společnosti. O činnosti O. P. S. jsou informováni rodiče jedenkrát ročně na třídních schůzkách.