Náplň práce výchovné poradkyně

Výchovná poradkyně  vykonává činnosti poradenské, koordinační, informační a  metodické.

Kariérové poradenství

 • pomáhá žákům s volbou povolání, s výběrem vysokých škol, informuje o dnech otevřených dveří na vysokých školách
 • vede besedy o volbě povolání v třídních kolektivech
 • připravuje a vyhodnocuje dotazníky o volbě povolání
 • individuálně konzultuje volbu povolání s žáky a jejich zákonnými zástupci
 • zprostředkovává diagnostikování studijních předpokladů v PPP v Jablonci nad Nisou
 • pomáhá s vyplněním přihlášek na další studium
 • vyhodnocuje úspěšnost absolventů při přijímání na VŠ
 • informuje o dalších zdrojích poradenských služeb v oblasti volby povolání (úřady práce, internetové portály, …)
 • informuje o aktuálních trendech v oblasti kariérového poradenství ostatní pedagogické pracovníky

Péče o žáky, kteří neprospívají, zanedbávají školní docházku, nerespektují školní řád

 • po každém klasifikačním období vede pohovory s neprospívajícími studenty, případně s jejich rodiči, navrhuje řešení, pomáhá se strategiemi přípravy na vyučování (navrhuje vhodné metody učení)
 • provádí šetření při podezření na záškoláctví, ve spolupráci s vedením školy a třídními učiteli navrhuje řešení a sleduje další vývoj
 • spolupracuje s OSPOD v Jablonci nad Nisou, příp. s Policií ČR
 • spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli a ostatními učiteli při řešení porušování školního řádu – výchovná opatření, snížený stupeň z chování
 • odhaluje a řeší projevy šikany, diskriminace a násilí
 • iniciuje a účastní se výchovných pohovorů a komisí, pořizuje z nich zápisy a ukládá je v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Péče o žáky se speciálními poruchami učení

 • vede písemnou evidenci žáků se speciálními poruchami učení
 • shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a zajišťuje je v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 • informuje o žácích s SPU vedení školy, třídní učitele a učitele jednotlivých předmětů
 • zprostředkovává diagnostické vyšetření žáků, u kterých je podezření na speciální poruchu učení (PPP)
 • spolupracuje s PPP při tvorbě a realizaci individuálních vzdělávacích plánů
 • metodicky pomáhá učitelům s péčí o žáky se speciálními poruchami učení

Péče o žáky se zdravotním omezením

 • vede písemnou evidenci žáků se zdravotním omezením
 • na základě lékařského doporučení a ve spolupráci s vedením školy, třídními učiteli, žáky a rodiči žáků se podílí na přípravě individuálních vzdělávacích plánů
 • sleduje a vyhodnocuje realizaci IVP
 • informuje pedagogické pracovníky

Péče o žáky v náročné životní situaci

 • poskytuje individuální konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení problémů
 • spolupracuje s vedením školy a ostatními pedagogickými pracovníky při tvorbě IVP
 • vyhodnocuje účinnost IVP
 • poskytuje informace o dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům

Péče o nadané a talentované žáky

 • spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky při péči o nadané a talentované žáky – soutěže, stáže, středoškolská odborná činnost, …
 • individuálně konzultuje s žáky možnosti jejich dalšího rozvoje
 • spolupracuje s vedením školy a ostatními pedagogickými pracovníky při tvorbě IVP  nadaných a talentovaných žáků

Péče o žáky-cizince

 • individuálně konzultuje s žáky-cizinci jejich speciální potřeby
 • v případě potřeby tvoří ve spolupráci s vedením školy a ostatními pedagogickými pracovníky IVP a vyhodnocuje jeho účinnost

Další metodická činnost a preventivní programy

 • ve spolupráci s vedením školy tvoří, zadává a vyhodnocuje dotazníky sledující třídní a školní klima (autoevaluace)
 • informuje vedení školy a pedagogické pracovníky o závěrech autoevaluace
 • organizuje třídenní adaptační kurz pro žáky nastupujícího ročníku, vede pracovní blok – jak se učit na střední škole, vyhodnocuje dotazník učebního stylu (spolupráce se školní metodičkou prevence a třídním učitelem)
 • spolupracuje s třídními učiteli při formování třídních kolektivů, metodicky pomáhá při podezření na sociálně-patologické jevy, spolupracuje s třídními učiteli při realizaci harmonizačních dnů
 • informuje pedagogické pracovníky o nových metodách pedagogické diagnostiky a intervence
 • spolupracuje se školní metodičkou prevence při organizování preventivních programů (např. besedy pro žáky se zástupci Městské policie v Jablonci nad Nisou a pracovnicí OSPOD, se zástupci Policie ČR – prevence kriminality mládeže; besedy zaměřené na téma zdravého životního stylu, …)
 • připravuje a organizuje kurz pro žáky třetích ročníků – Komunikace a konflikt – posilování a rozvoj psycho-sociálních dovedností
 • spolupracuje s vedením školy a ostatními pedagogickými pracovníky při tvorbě školního řádu

Prostředky

 • informuje o své činnosti prostřednictvím zprávy ve výroční zprávě školy, ve školní ročence a na webu školy
 • nástěnka výchovné poradkyně
 • stanovené konzultační hodiny
 • konzultace mimo konzultační hodiny – po domluvě
 • provozní porady
 • pedagogické rady
 • porady třídních učitelů
 • třídní schůzky
 • třídnické hodiny
 • výchovné pohovory a komise
 • mimo budovu školy – kurzy