Zpráva o činnosti O.P.S. Gymnázium Jablonec nad Nisou za rok 2017

Po schválení správní a dozorčí radou o.p.s. předkládáme
Zprávu o činnosti o.p.s. za rok 2017

V roce 2017 zaměřila o.p.s. svou činnost stejně jako v předchozích letech na obecně prospěšné aktivity, které jsou v souladu se statutem o.p.s. Finanční prostředky na tyto aktivity získávala formou dobrovolných příspěvků rodičů a studentů a dále jako finanční, případně i věcné dary sponzorů.

Zároveň byla provedena právní analýza dokumentů o.p.s., zejména v oblasti jmenování členů dozorčí a správní rady, a v souvislosti s tím byl aktualizován statut o.p.s.

V roce 2017 činil příspěvek do o.p.s. 500,- Kč.

Finanční prostředky získané pro rok 2017 byly z větší části využity na účelově vázané aktivity školy jako celku, menší část na aktivity jednotlivých tříd či žáků.

Samostatným sponzorským finančním darem byl výtěžek z aukce výtvarných děl, který činil 44 050,- Kč.

V roce 2017 byly z prostředků o.p.s. financovány nebo spolufinancovány především tyto akce:

  • reciproční výměnný pobyt se zahraniční školou,
  • oslavy 25. výročí spolupráce s Gymnáziem Michelstadt,
  • odměny studentům, kteří výborně reprezentovali školu nebo jiným způsobem byli výrazně prospěšní škole,
  • příspěvky na náklady spojené s účastí žáků Gymnázia U Balvanu na olympiádách a dalších soutěžích,
  • maturitní plesy,
  • sportovní den,
  • slavnostní akademie a pořízení cen Maxima 2016/17,
  • tisk ročenky a kalendáře (distribuce kalendáře zdarma žákům školy),
  • právní poradenství v souvislosti se změnami legislativy platné pro činnost o.p.s.,
  • pořízení síťového kopírovacího stroje pro potřeby žáků.

Nedílnou součástí této zprávy v listinné podobě je zpráva o hospodaření (přehled hospodaření, příjmy a výdaje za rok 2017).

Výroční zprávu schvaluje správní a dozorčí rada o.p.s. Přehled hospodaření o.p.s. bude předložen rodičům na jarních třídních schůzkách (duben 2018).

 

Ing. Ivan Hanyš, předseda správní rady
Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel o.p.s.