Zpráva o činnosti o.p.s. Gymnázium Jablonec nad Nisou za rok 2018

Po projednání ve správní a dozorčí radě o.p.s. předkládáme k nahlédnutí Zprávu o činnosti o.p.s. Gymnázium Jablonec n. N. za rok 2018.

Celá výroční zpráva o.p.s. je k dispozici a k nahlédnutí v ředitelně školy, přehled hospodaření o.p.s. (příjmy a výdaje v roce 2018) bude rodičům předložen na třídních schůzkách 16. 4. 2019.

Zpráva o činnosti o.p.s. Gymnázium Jablonec nad Nisou za rok 2018

V roce 2018 zaměřila o.p.s. svou činnost stejně jako v předchozích letech na obecně prospěšné aktivity, které jsou v souladu se statutem o.p.s. Finanční prostředky na tyto aktivity získávala formou dobrovolných příspěvků rodičů a studentů a dále jako finanční, případně i věcné dary sponzorů.

Zároveň byla provedena právní analýza dokumentů o.p.s., zejména v oblasti jmenování členů dozorčí a správní rady a byl podán návrh na zápis nových členů správní a dozorčí rady o.p.s.

Návrh byl soudem akceptován a členy správní a dozorčí rady se stávají na období dalších tří let:

Správní rada:

předseda: Ing. Ivan Hanyš

členové: Mgr. Petr Kvoch, Ing. Jan Ondřej

Dozorčí rada:

předseda: Ing. Ivana Dvořáková

členové: Mgr. Radim Šikola, Mgr. Romana Hlaváčková

Příspěvky:

V roce 2018 činil příspěvek do o.p.s. 500,- Kč.

Finanční prostředky získané pro rok 2018 byly z větší části využity na účelově vázané aktivity školy jako celku, menší část na aktivity jednotlivých tříd či žáků.

V roce 2018 byly z prostředků o.p.s. financovány nebo spolufinancovány především tyto akce:

  • reciproční výměnný pobyt se zahraniční školou,
  • odměny studentům, kteří výborně reprezentovali školu nebo jiným způsobem byli výrazně prospěšní škole,
  • příspěvky na náklady spojené s účastí žáků Gymnázia U Balvanu na olympiádách a dalších soutěžích,
  • maturitní plesy,
  • sportovní den,
  • slavnostní akademie a pořízení cen Maxima 2017/18,
  • tisk ročenky a kalendáře (distribuce kalendáře zdarma žákům školy),
  • právní poradenství v souvislosti se zápisem změn v o.p.s. (správní a dozorčí rada)
  • projektový den k 100. výročí vzniku Československé republiky
  • nákup tělocvičného zařízení pro zkvalitnění výuky tělesné výchovy

Nedílnou součástí této zprávy v listinné podobě je zpráva o hospodaření (přehled hospodaření, příjmy a výdaje za rok 2018).

Výroční zprávu schvaluje správní a dozorčí rada o.p.s. Přehled hospodaření o.p.s. bude předložen rodičům na jarních třídních schůzkách (duben 2019).

 

Ing. Ivan Hanyš, předseda správní rady,
Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel o.p.s.