Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020

 

Informace pro žáky Gymnázia U Balvanu a jejich rodiče o průběhu a členění maturitní zkoušky konané podle § 77 a následujících zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Maturitní zkouška – členění:

1.            Společná část

Konají všichni žáci, kteří úspěšně ukončí poslední ročník.
Forma zkoušky: ústní i písemná podle jednotlivých maturitních předmětů.
Žák koná 2 zkoušky – jednu povinnou a jednu povinně volitelnou.

Předměty:

český jazyk a literatura (ČJL) povinná zkouška písemná i ústní
cizí jazyk (anglický, německý, francouzský) (CJ) volitelná zkouška písemná i ústní
matematika (M) volitelná zkouška písemná

Zkoušky se konají pouze v základní úrovni obtížnosti.

2.            Profilová část

Konají všichni žáci, kteří úspěšně ukončí poslední ročník.
Nabídku maturitních předmětů určí ředitel školy do 30. 9. 2019.
Žák si vybere z nabídky předmětů 3 povinné profilové zkoušky.
Zkoušku z jednoho cizího jazyka lze nahradit úspěšně vykonanou standardizovanou zkouškou doloženou odpovídajícím certifikátem.

Z nabídky lze vybrat maximálně 2 další nepovinné zkoušky. Rozhodnutí konat nepovinné zkoušky je třeba zodpovědně zvážit. Nabídka předmětů pro konání nepovinných zkoušek je totožná s nabídkou povinných předmětů. Z téhož předmětu nelze konat zkoušku dvakrát.

Do nepovinných předmětů se zařazuje také tzv. výběrová zkouška Matematika+.
Přihlašování do této zkoušky probíhá odděleně, žáci se přihlašují po přihlášení k maturitní zkoušce, přes Výsledkový portál žáka.
Tematické okruhy viz. www.novamaturita.cz → Matematika+.

Nabídka předmětů profilové zkoušky:

předmět forma zkoušky
1. cizí jazyk ústní (AJ)
2. cizí jazyk ústní (NJ, FJ)
základy společenských věd ústní
dějepis ústní
matematika ústní
chemie ústní
fyzika ústní
biologie ústní
zeměpis ústní
informatika ústní + obhajoba maturitní práce
výtvarná výchova ústní + obhajoba maturitní práce
hudební výchova ústní
matematika+ písemná – výběrovánepovinná

 

Další podmínky:

 1. Konal-li žák ve společné části maturitní zkoušky zkoušku z matematiky, musí si zvolit v profilové části alespoň jeden cizí jazyk.
 2. Konal-li žák ve společné části maturitní zkoušky zkoušku z matematiky, může si matematiku zvolit i v profilové části.

Doplňující informace k nahrazení profilové zkoušky z jazyka standardizovanou zkouškou:

 1. Nahrazení profilové zkoušky výše uvedenou zkouškou se vztahuje na anglický, francouzský a německý jazyk.
 2. Standardizovaná zkouška musí být vykonána v úrovni a rozsahu uvedeném v §81 ods. 6 školského zákona a v souladu s bodem 4 (viz níže).
 3. O náhradu profilové zkoušky certifikovanou zkouškou zažádá žák ředitele školy nejpozději do 31. 3. pro konání v jarním termínu a do 30. 6. pro konání v podzimním termínu. Součástí žádosti musí být ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.
 4. Minimální požadovaná standardizovaná úroveň:
  anglický jazyk – B2,
  francouzský jazyk – B1,
  německý jazyk – B1.

Škola nabízí možnost (v závislosti na počtu zájemců) konat standardizovanou zkoušku z anglického nebo francouzského jazyka přímo na škole, a to na základě smluvních podmínek uzavřených s Cambridge P. A. R. K. – zkouška FCE (anglický jazyk) a Centre international ď études pédagogiques – zkouška Delf Scolaire (francouzský jazyk).

 

Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce: do 1. 12. 2019 pro jarní termín,
do 25. 6. 2020 pro podzimní termín.
Maturitní práce: zadání maturitní práce žákovi do 31. 12. 2019.

 

 

V Jablonci nad Nisou dne 25. 9. 2019

Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy