Přijímání žáků – jednotná kritéria přijímacího řízení

Jednotná kritéria přijímacího řízení a vyhlášení 1. kola přijímacích zkoušek
podle § 60 odst. 1, 2a a 4 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění

Čtyřleté studium – 1. kolo, platné pro školní rok 2020/21

 

1.        Hodnocení výsledků vzdělávání na základní škole

Při přijímání se bude přihlížet ke 3 posledním vysvědčením ze ZŠ, tj. k vysvědčení  z pololetí a konce 8. ročníku a vysvědčení z pololetí 9. ročníku. Započten bude průměrný prospěch z každého vysvědčení.

Za hodnocení na každém vysvědčení lze získat:

Průměrný prospěch do: 1‚00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50
Počet bodů 3,0 2,7 2,4 2,1 1,8 1,5

 

Průměrný prospěch do: 1,60 1,70 1,80 1,90 ostatní
Počet bodů 1,2 0,9 0,6 0,3 0

Hranice intervalu vždy do intervalu patří!

Celkově lze za hodnocení na všech vysvědčeních získat maximálně 9 bodů.

2.        Za výsledky získané z přijímacích zkoušek

(testování z českého jazyka a matematiky) lze získat maximálně 100 přepočtených bodů takto rozdělených:

  • za test z českého jazyka maximálně 50 bodů,
  • za test z matematiky maximálně 50 bodů.

Autor zadání přijímacích zkoušek:          CERMAT

Termíny přijímacích zkoušek:   14. a 15. 4. 2020, náhradní termíny 13. a 14. 5. 2020.

Pořadí termínů v prvním kole přijímacích zkoušek se řídí pořadím škol uvedených na přihlášce.

Předpokládaný termín zpřístupnění výsledů přijímacích zkoušek: 28. 4. 2020

3.        Další body lze získat za úspěchy v olympiádách a soutěžích vyhlašovaných MŠMT:

Další body lze získat za úspěchy ve vědomostních olympiádách a soutěžích vyhlašovaných MŠMT a za úspěšné složení certifikované zkoušky z cizího jazyka (anglický, německý nebo francouzský).

Krajská kola 1. místo 2. místo 3. místo
9 bodů 8 bodů 7 bodů

 

Okresní kola 1. místo 2. místo 3. místo
6 bodů 5 bodů 3 body

Započítávají se výsledky soutěží za 8. a 9. ročník ZŠ. V dané soutěži v daném roce se započte vždy nejlepší výsledek. Za úspěšné složení certifikované zkoušky z cizího jazyka (anglický, německý, francouzský) alespoň na úrovni A1 získá uchazeč 3 body. Horní hranice získaného počtu bodů za výsledky v olympiádádch a soutěžích je s ohledem na vyváženost jednotlivých kritérií 20 bodů.

Podklady pro započítání bodů doloží zákonný zástupce společně s přihláškou, nejpozději v den konání přijímacích zkoušek. Vpřípadě prokázání, že se soutěž konala až po termínu přijímacích zkoušek, nejpozději v den před vyhlášemím výsledků přijímacích zkoušek.

4.        Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami

ředitel upraví podmínky přijímacího řízení a uzpůsobí konání přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení. Toto doporučení doručí zákonný zástupce společně s přihláškou ke střednímu vzdělávání nebo nejpozději do 1. 3. 2020.

Na základě výsledků písemných přijímacích zkoušek, bodů za výsledky na ZŠ a výsledků z olympiád bude sestaveno výsledné pořadí uchazečů. Počet přijímaných uchazečů: 60, z toho 59 přímo a 1 na odvolání.

V případě shody celkového počtu bodů u více uchazečů bude ve výsledném pořadí přijatých a nepřijatých upřednostněn součet bodů z českého jazyka a matematiky před body za výsledky ze ZŠ, výsledky z olympiád a jazykové zkoušky. Pokud dojde ke shodě výsledků v tomto případě, bude přednostně přijat ten uchazeč, který dosáhne vyššího počtu bodů v testu z matematiky.

 

V Jablonci nad Nisou dne 13. ledna 2020

Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy