Důležité informace k přijímacímu řízení na střední školy

(Převzato z metodického materiálu MŠMT ze dne 27. 3. 2020)

Přijímací zkoušky
Jednotná přijímací zkouška proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín stanoví ministerstvo.

Obsah a forma zkoušky
Obsah a forma zkoušky zůstávají zachovány tak, aby odpovídaly rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání.
Nemění se kritéria stanovená ředitelem školy a ani předpokládaný počet přijímaných uchazečů.
Zkouška se koná z českého jazyka a literatury a matematiky.

Počet termínů v rámci 1. kola
Každý uchazeč koná zkoušku pouze jednou. Náhradní termín pro ty, kteří se z omluvitelných důvodů nemohli zúčastnit prvního termínu, zůstává zachován.
Uchazeč koná zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí.
Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole.

Vyhodnocení přijímací zkoušky
Jednotnou zkoušku vyhodnocuje Cermat. Cermat je povinen zpřístupnit škole výsledky do 7 kalendářních dní. Výsledky budou zpřístupněny i druhé škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce.

Zveřejnění výsledků, přijímání uchazečů na volná místa
Škola zveřejní seznam s výsledky pod přiděleným registračním číslem/kódem na veřejně přístupném místě ve škole a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky školy), a to na dobu alespoň 15 dnů.
Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné.
Odvolání bude nahrazeno rozhodnutím podle § 101 písm. b) správního řádu. Tímto rozhodnutím lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.
Bude tedy možné obsadit uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků (viz bod 7.) těmi uchazeči, kteří nebyli přijati, ale splnili kritéria přijímacího řízení.
Ředitel školy musí nechat volná místa pro náhradní termín.
Uchazeč může uplatnit změnu podání zápisového lístku, pokud bude na jím preferované škole přijat na základě nového (opravného) rozhodnutí podle § 101 písm. b), správního řádu.
Škola zveřejní na webových stránkách počet volných míst po uplynutí lhůty na podání zápisového lístku uchazečů, kteří byli přijati.

Náhradní termín
Náhradní termín přijímací zkoušky stanoví a zveřejní ministerstvo.

Odevzdání zápisového lístku
Lhůta na odevzdání zápisového lístku je 5 pracovních dnů od nejzazšího termínu pro zveřejnění výsledků uchazečů.
Pokud uchazeč podá zápisový lístek opakovaně, musí předložit škole, ze které zápisový lístek přenáší na jinou školu, nové (opravné) rozhodnutí.

Úprava podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami
Pro tyto uchazeče platí pravidla podle stávajících právních předpisů.

 

Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy