Změny v organizaci a rozsahu maturitní zkoušky – školní rok 2019/20

(Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ze dne 27. 3. 2020)

1. Zahájení maturitní zkoušky

Pokud bude umožněna přítomnost žáků na vzdělávání ve středních školách nejpozději 1. června 2020, pak bude maturitní zkouška zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků ve středních školách. Současně platí, že maturitní zkouška musí být zahájena nejpozději do 30. června 2020. Zákon tedy počítá s tím, že časové období, kdy bude reálně konána maturitní zkouška, nekončí dnem 30. června 2020, ale může v rámci školního roku 2019/2020 pokračovat i krátce po 30. červnu 2020.
Termín konání nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků ve škole byl zvolen mimo jiné z důvodu, aby měli žáci čas na opětovnou aklimatizaci na školní prostředí vzhledem k jejich dlouhé absenci.
Termíny, které nemohou být v mezidobí naplněny vůbec nebo s obtížemi (například odevzdání žákovského seznamu literárních děl do 31. března), budou posunuty.
Konkrétní časové schéma konání maturitní zkoušky vyhlásí ministerstvo.

2. Kdo koná maturitní zkoušku

K maturitní zkoušce bude připuštěn každý žák maturitního ročníku, který v termínu v souladu se školským zákonem (tedy do 1. prosince 2019) podal úplnou přihlášku k maturitní zkoušce. Jedná se o žáky, kteří podali přihlášku “k prvnímu pokusu“, i o žáky, kteří budou konat opravnou či náhradní zkoušku maturitní zkoušky. Stejně tak budou zkoušky podle upravených pravidel konat ti, kterým bylo nařízeno opakování zkoušky podle § 82 školského zákona.
Vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku tedy není podmínkou konání maturitní zkoušky.
O způsobu hodnocení a vydávání vysvědčení bude MŠMT školy informovat.

3. Části maturitní zkoušky

Skládá se ze stejných zkoušek jako by se skládala maturitní zkouška konaná podle školského zákona. Ve společné části maturitní zkoušky se nebude v případě zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk konat písemná práce.
Co se týče rozsahu vědomostí a dovedností společné části maturitní zkoušky, které se budou maturitní zkouškou ověřovat, pro ně i nadále platí, že vyplývají z již vydaných katalogů podle § 78a školského zákona. Zde se tedy nic nemění.

4. Maturitní práce

Zákon výslovně umožňuje řediteli školy, aby stanovil náhradní způsob konání těchto dvou forem zkoušky a také jejich hodnocení. V úvahu tak přichází např. hodnocení pouze toho, co žák stihl vypracovat nebo zvolení zcela jiného zadání či formy konání. Konkrétní rozhodnutí tak bude na řediteli školy, který i původně kromě jiného stanovil téma maturitní práce, způsob jejího zpracování, kritéria jejího hodnocení a zadání, délku a způsob konání praktické zkoušky.
Ředitel školy seznámí žáka s náhradním způsobem konání a hodnocení maturitní práce a její obhajoby a praktické zkoušky s dostatečným předstihem.

5. Nahrazení zkoušky z cizího jazyka certifikovanou zkouškou

Termín pro podání žádosti o nahrazení výsledku jedné zkoušky profilové části maturitní zkoušky konané z cizího jazyka úspěšně získaným jazykovým certifikátem ministerstvo přiměřeně prodlouží prováděcím právním předpisem k tomuto zákonu.

6. Hodnocení maturitní zkoušky

Didaktický test bude hodnotit Centrum, ostatní části maturitní zkoušky jsou hodnoceny školou. Jakou váhu budou mít jednotlivé dílčí části maturitní zkoušky na celkovém výsledku, bude stanoveno vyhláškou.

7. Opravná zkouška a náhradní zkouška

Pro podobu opravné a náhradní zkoušky, které se budou konat v podzimním zkušebním období, platí ustanovení tohoto zákona, tj. stejná pravidla, jako pro jarní zkušební období. To tedy znamená, že žák i v podzimním zkušebním období nebude konat dílčí zkoušku společné části maturitní zkoušky konanou formou písemné práce, v případě maturitní práce a praktické zkoušky bude opět platit, že ředitel školy může stanovit náhradní způsob jejího konání a hodnocení.

8. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Tito žáci mají zachována všechna práva na úpravu podmínek konání maturitní zkoušky.

9. Přezkum průběhu a výsledků maturitní zkoušky

mění pouze lhůta, do kdy lze podat žádost o přezkum. Tato lhůta začíná běžet po dni konání poslední části maturitní zkoušky a je stanovena na 20 dnů. Žádost o přezkum didaktického testu se podává k ministerstvu, žádost o přezkum všech ostatních zkoušek pak ke krajskému úřadu.

10. Náhradní způsob konání maturitní zkoušky

Pokud by ani k 1. červnu 2020 nebylo možné, aby žáci byli osobně přítomni ve škole, zákon stanoví vykonání maturitní zkoušky náhradním způsobem. Jedná se o krajní řešení, nicméně MŠMT k němu přistoupilo s ohledem na jistotu maturantů a jejich dalšího profesního života (ať už přijímacího řízení na VŠ či návazností na trh práce).
Podmínkou pro to, aby žák mohl maturitní zkoušku náhradním způsobem vykonat úspěšně, je podání úplné přihlášky k maturitní zkoušce v souladu se školským zákonem a skutečnost, že žák prospěl v prvním pololetí posledního ročníku, nebo se jedná o toho, kdo podal přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce.
Pokud žák v prvním pololetí posledního ročníku neprospěl nebo nebyl hodnocen, je škola povinna ho komisionálně přezkoušet. Formu komisionálního přezkoušení určí škola, v krajním případě jej lze konat i distančním způsobem. Pokud žák vykoná komisionální přezkoušení úspěšně, škola mu upraví pololetní hodnocení. Pokud však žák ani při tomto komisionálním přezkoušení nebude úspěšný, pak v prvním pololetí posledního ročníku neprospěl. Takový žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni konání komisionálního přezkoušení, nejdříve však 30. června 2020. Takovému žákovi se nicméně dává možnost opakovat ročník, pokud o to požádá. Takovou žádost musí neúspěšný žák podat ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne, kdy přestal být žákem školy. Škola v tomto případě musí této žádosti vyhovět.

11. Volno k přípravě na maturitní zkoušku

Ředitel školy může dát žákům až 5 dní volna k přípravě na zkoušku. S ohledem na skutečnost, že žáci se aktuálně osobně neúčastní výuky ve škole, ale jsou vzděláváni distančním způsobem, je tak na úvaze ředitele školy, zda žákům toto volno poskytne.

12. Kdy žák přestává být žákem školy

Pokud žák vykonal zkoušku úspěšně přestává být žákem školy dnem následujícím po dni úspěšného vykonání maturitní nebo závěrečné zkoušky.
Pokud žák nevykonal zkoušku úspěšně, pak přestává být žákem školy dnem následujícím po dni neúspěšného vykonání maturitní nebo závěrečné zkoušky. Pokud se však poslední zkouška konala do 30. června 2020, pak platí, že bez ohledu na to, kdy vykonal zkoušku neúspěšně, přestává být žákem školy dne 30. června 2020.

13. Matematika +

Konání zkoušky Matematika+ bude upraveno modifikovaným zněním pokusného ověřování. Pokud by se maturitní zkouška konala náhradním způsobem z hodnocení na vysvědčení, Matematiky+ by se tento náhradní způsob konání netýkal. Nicméně žáci, kteří by ji chtěli skládat, by tak mohli učinit v pozdějším termínu.

Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy