Hodnocení žáků v 2. pololetí školního roku 2019/2020, hodnocení žáků v maturitním ročníku

(zpracováno podle vyhlášky č. 211/2020 Sb. a Metodického pokynu MŠMT)

Tzv. zásahem vyšší moci nebude možné zcela naplnit školní vzdělávací program (ŠVP) školy a dodržet některá ustanovení školního řádu.

Hodnocení žáků ve 2. pololetí bude proto vycházet z těchto podkladů:

  1. Podklady, které vyučující získal v období, kdy probíhala pravidelná školní docházka, v případě Gymnázia U Balvanu se jedná o období od 3. února do 6. března 2020.
  2. Podklady získané ze vzdělávání a hodnocení žáků v distanční výuce. Tyto podklady mají podpůrný charakter.
  3. Výsledky žáka za 1. pololetí. Tyto výsledky mají v celkovém hodnocení za 2. pololetí taktéž podpůrný charakter.

Výše uvedené podklady pro hodnocení žáka nemusí být v souladu s platným školním řádem a s ŠVP školy. V takovém případě se dotčená pravidla ve školním řádu a v ŠVP nepoužijí.

Výše uvedenými pravidly pro hodnocení žáka se škola neřídí v případě konání komisionální zkoušky nebo zkoušky vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu, vyjma žáků maturitního ročníku. Na ně se vztahují pravidla hodnocení žáků maturitního ročníku – viz níže.

Hodnocení žáků v maturitním ročníku

K maturitní zkoušce budou připuštěni všichni žáci, kteří se řádně a v termínu přihlásili k maturitní zkoušce na jarní období 2020.

Žáka, který se řádně a v termínu přihlásil k maturitní zkoušce na jarní období 2020, proto nelze za 2. pololetí hodnotit stupněm „5“-nedostatečný nebo slovem „nehodnocen“. Namísto toho se uvede slovo „prospěl“.

Přestože zákon č. 135/2020 Sb. připouští k maturitní zkoušce všechny přihlášené žáky bez ohledu na výsledky vzdělávání v maturitním ročníku, je povinností školy vydat žákům vysvědčení za 2. pololetí.

Vydání vysvědčení

V souladu s § 3 odst. 1 vyhlášky č 16/2005 Sb., v platném znění bude vysvědčení předáno v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením společné části maturitní zkoušky. Přesný termín bude tedy znám po vyhlášení termínů společné maturitní zkoušky.

 

Při hodnocení práce žáků v rámci distanční výuky škola podle zaměření jednotlivých vyučovacích předmětů přihlédne:

  • na snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání a odevzdávání úkolů a výstupů,
  • na samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání a na jejich výsledky.

Na základě hodnocení práce žáků v distančním vzdělávání nelze žáka za 2. pololetí hodnotit stupněm „5“-nedostatečný nebo „nehodnocen“.

 

Uzavření hodnocení žáka za 1. pololetí v náhradním termínu

Pokud není možné hodnotit žáka za 1. pololetí v náhradním termínu do konce června 2020, uvede se na pololetním vysvědčení „nehodnocen“.

Uzavření hodnocení žáka za 2. pololetí

Pokud není možné hodnotit žáka za 2. pololetí, stanoví ředitel náhradní termín hodnocení, a to nejpozději do 31. srpna 2020, v odůvodněných případech do 30. září následujícího školního roku.

Docházka žáků jiného než maturitního ročníku do školy (prezenční výuka) se do konce června podle současných informací nepředpokládá.

 

V Jablonci nad Nisou dne 30. 4. 2020
Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy