Organizační a hygienická opatření školy v době konzultací maturitního ročníku

Od 11. 5. 2020 umožní škola žákům čtvrtého ročníku skupinové konzultace k maturitním předmětům. Konzultace se budou konat podle speciálního rozvrhu, konzultace mimo tento rozvrh nebudou možné.
V souladu s pokyny MŠMT se mohou konzultace zúčastnit žáci, kteří potvrdí čestným prohlášením bezinfekčnost a bezrizikovost ve výčtu onemocnění, která jsou v čestném prohlášení uvedena.
Konzultace budou probíhat v určených učebnách, a to tak, aby v jeden den byla v určené učebně pouze jedna skupina. Skupinu může tvořit max. 15 žáků.
Účast žáků na konzultacích je dobrovolná.

Vstup do školy

 • Příchod a vstup do školy je povolen pouze se zakrytím úst a nosu. Je zakázáno shlukování žáků ve skupinách.
 • Pro vstup do školy použijí žáci tzv. čistý žákovský vchod, nepřezouvají se, nepoužívají šatnu.
 • Žáci provedou dezinfekci rukou a nezdržují se zbytečně ve společných prostorách školy.

Odchod ze školy

 • Po ukončení konzultace / konzultací žáci bez zbytečného zdržování opustí školu, a to čistým žákovským vchodem.

Konzultace

 • Konzultace probíhají v k tomu určených učebnách, před učebnami bude k dispozici prostředek na dezinfekci rukou.
 • O použití roušky v průběhu konzultace rozhoduje vyučující, použití roušky není povinné.
 • Žáci jsou povinni dodržovat minimální odstup 1,5 – 2 metry.
 • Pokud se v jednom dni účastní žáci více konzultací, přesunou se do dané učebny, nezdržují se na chodbách a dbají na odstup od ostatních žáků.
 • Mimo učebnu je použití roušky povinné.

Použití WC

 • Vzhledem k počtu žáků maturitního ročníku budou moci žáci využít pouze vyčleněné WC.

Zajištění zpřísněných hygienických podmínek

 • Škola zajistí každodenní úklid všech prostor, ve kterých se pohybovali účastníci vzdělávání, a to použitím odpovídajících dezinfekčních prostředků. Stejně tak zajistí dezinfekci ploch lavic, židlí, klik dveří, vypínačů apod.
 • Prostředky na dezinfekci rukou budou k dispozici před každou využívanou učebnou.
 • Na WC bude k dispozici dezinfekční mýdlo.

 

V Jablonci nad Nisou dne 5. 5. 2020
Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy