Maturitní zkoušky – organizační poznámky

Organizační poznámky a sdělování výsledků:

 • Pokud žák odevzdal seznam literárních děl již do 31. března 2020, může jej změnit (ale nemusí, tento úkon zůstává v platnosti) a odevzdat nový seznam přímo vyučujícímu českého jazyka a literatury do 18. května 2020.
 • Žáci s úpravami průběhu zkoušek mají navýšený čas podle posudku ŠPZ a případně stanoveny další pomůcky pro konání zkoušek – byli již ředitelem školy poučeni.
 • Výsledky didaktických testů společné části mají být předány Centrem nejpozději do sedmi dnů od konání těchto zkoušek. Tyto výsledky předá žákům ředitel školy elektronicky na školní e-mailové adresy žáků ve dnech 8. a 9. 6.
 • Hodnocení písemných zkoušek společné části MZ je vyhláškou stanoveno takto:
 1. ČJL – didaktický test tvoří 1/2 hodnocení a ústní zkouška též 1/2 hodnocení, tj. výsledné známky.
 2. Cizí jazyky – didaktický test tvoří dvě 2/3 hodnocení, ústní zkouška 1/3 hodnocení, tj. výsledné známky.
 • Kritéria hodnocení písemných a ústních zkoušek společné části zveřejňuje Cermat ve lhůtách stanovených vyhláškou 232/2020 Sb., kritéria pro písemné profilové zkoušky stanovila ředitelka školy dne 23. 9. 2019 a tato zůstávají v platnosti s výjimkou oznámení výsledku zkoušky (viz bod 4 výše).

 

 

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ PRAVIDLA PRO KONÁNÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK

Žáci musí s sebou na maturitní zkoušky vždy přinést: čestné prohlášení (zvlášť na písemné zkoušky v období 1. – 2. 6., zvlášť na ústní zkoušky), dále roušky – nebude-li v termínech zkoušek stanoveno jinak – sáček a vlastní psací potřeby. Na písemné zkoušky společné části též průkaz totožnosti.

Příchod do školy na všechny typy zkoušek

 • V souladu s oznámením školy o časech jednotlivých zkoušek se žáci dostaví na každou zkoušku ve stanovený čas, a to 15 – 20 minut před jejím zahájením.
 • Před školou je nutno dodržovat odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu 1,2.
 • Není možné organizovat shromáždění do skupin před budovou školy, je tedy žákům zakázáno se před školou shlukovat, žáci musí ve vlastním zájmu dodržovat stanovené rozestupy (2 m) a po použití dezinfekce ihned po příchodu do budovy předat pověřené osobě – třídní učitelce čestné prohlášení (viz příloha).
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Do budovy školy lze vpustit i další osoby, které se v rámci zásady veřejnosti ústních maturitních zkoušek chtějí těchto zkoušek účastnit; tyto osoby jsou však povinny dodržovat všechna stanovená hygienická opatření stanovená školou (včetně podpisu čestného prohlášení). Vzhledem k současné hygienické situaci však prosíme, aby každá tato osoba zodpovědně zvážila nutnost přítomnosti při zkouškách. Vzhledem k počtu osob, které mohou být ve zkušební místnosti přítomny, je počet míst pro výše uvedené osoby velmi omezen.

 

Pohyb žáků v budově školy a ve třídách v průběhu písemných zkoušek

 • Žáci jsou povinni se pohybovat pouze ve vymezených prostorách budovy.
 • Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušky – nebude-li v období zkoušek stanoveno jinak.
 • Po příchodu do učebny, kde bude probíhat písemná zkouška, musí každý použít dezinfekci na ruce.
 • Při písemných zkouškách nemusejí mít žáci nasazenou roušku, škola zajistí umístění lavic tak, aby byly dodrženy rozestupy min. 1,5 m. Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
 • Po ukončení písemných zkoušek společné části jsou žáci povinni školu bez prodlení plynule opustit ve stanovených rozestupech (min. 1,5 m).

 

Organizace a hygiena při ústních zkouškách

 • Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce.
 • Maximální počet osob ve třídě je 15. V místnosti, kde probíhá ústní zkouška, jsou přítomni zejména členové zkušební komise, zkoušený žák a připravující se žák. Dále mohou být při ústní zkoušce maturitní zkoušky přítomni v rámci zásady veřejnosti ústní zkoušky další osoby splňující stanovené hygienické požadavky, nejvýše však do celkového počtu 15 osob. Prostor pro účast veřejnosti by měl být vymezen ve větším odstupu než 2 m, pokud je to možné.
 • V průběhu ústní zkoušky konané v rámci maturitní zkoušky nemusí žáci ani členové zkušební komise či přítomní pedagogové nosit roušku3.
 • Pro ústní zkoušky je vhodné zachovat rozestup 2 m (nejméně 1,5 m). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě1.
 • Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
 • Při volbě otázek je nutné dodržet zvýšený hygienický standard (používat rukavice).
 • Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby.
 • V případě nástrojů nebo předmětů, které používá větší počet osob, musí být prováděno čištění a ošetřování častěji – provádí třídní učitel či místopředseda maturitní komise.
 • Každá třída je každou hodinu vyvětrána (minimálně po dobu 5 min) a povrchy lavic (stolů) a židlí jsou po výměně zkoušeného žáka ošetřeny dezinfekcí – zajišťuje třídní učitel či místopředseda maturitní komise.
 • Pro trávení času mezi ústními zkouškami budou vymezeny prostory dalších učeben, tyto budou zřetelně označeny. Delší přestávky mezi jednotlivými zkouškami či testy se doporučuje trávit venku. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky1 , nebude-li stanoveno jinak. V případě nepříznivého počasí bude žákům umožněno trávit delší přestávky též v budově školy.

 

Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy

 


Vysvětlivky:

1  Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

2  Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví viz webové stránky www.mzcr.cz).

3  Toto se týká pouze členů zkušební komise, zkoušeného a připravujícího se žáka.