Volba nové školské rady

Volba nové školské rady

Protože končí tříleté funkční období Školské rady při Gymnáziu U Balvanu, a to u členů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a pedagogických pracovníků, bude zapotřebí v souladu s § 167 a následujících zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zvolit nové členy školské rady.

Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci mají a volí v šestičlenné školské radě dva zástupce. Zákonní zástupci nezletilých žáků a stejně tak zletilí žáci mohou proto podávat návrhy až na dva kandidáty této části školské rady. Podmínkou, aby nominovaný mohl být zvolen, je jeho písemný souhlas a podání nominace zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem školy. Ředitelství školy osloví nominované kandidáty po obdržení vašich návrhů.

Návrh na nominaci je k dispozici v listinné podobě u ředitele školy nebo můžete využít formulář v elektronické podobě. Vzor formuláře pro podání nominace je přístupný na webu školy. Návrh na jmenování je třeba odevzdat třídnímu učiteli nebo řediteli školy.

Volba obou členů školské rady proběhne dne 19. 11. 2020 (den konání třídních schůzek) od 16:30 do 18:30 hod. v budově Gymnázia U Balvanu a na místě označeném „Volby do školské rady“.

Termín odevzdání nominace:                          do úterý 3. 11. 2020

Děkuji Vám předem za spolupráci.

Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy