Volba nové školské rady

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace

Protože končí tříleté funkční období Školské rady při Gymnáziu U Balvanu, a to u členů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a pedagogických pracovníků, bude zapotřebí v souladu s § 167 a následujících zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zvolit nové členy školské rady.

Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci mají a volí v šestičlenné školské radě dva zástupce. Zákonní zástupci nezletilých žáků a stejně tak zletilí žáci mohou proto podávat návrhy až na dva kandidáty této části školské rady. Podmínkou, aby nominovaný mohl být zvolen, je jeho písemný souhlas a podání nominace zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem školy. Ředitelství školy osloví nominované kandidáty po obdržení vašich návrhů.

Návrh na nominaci je k dispozici v listinné podobě u ředitele školy nebo můžete využít formulář v elektronické podobě. Vzor formuláře pro podání nominace je přístupný na webu školy. Návrh na jmenování je třeba odevzdat třídnímu učiteli nebo řediteli školy.

Na základě určení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 29. 10. 2020 se funkční období stávající školské rady „prodlužuje tak, že končí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu“. Toto prodloužení vychází ze současné epidemické situace v souvislosti s COVID 19 a možných komplikací, které by volby doprovázely.

Volba obou členů školské rady tedy proběhne v termínu, který ředitel školy sdělí způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky školy) po skončení nouzového stavu.

Termín odevzdání nominace: bude sdělen po skončení nouzového stavu.

Děkuji za pochopení a za ochotu podílet se na nominování členů školské rady či na přímé účasti ve školské radě.

Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy

Zveřejněno dne 2. 11. 2020