Organizační opatření týkající návratu žáků do školy

Platnost sdělení od 7. 12. 2020

Maturitní ročníky: v plném režimu přímé docházky do školy
Ostatní ročníky: střídavě po týdnu v kombinaci s výukou na dálku:

v týdnu od 7. do 11. 12. 2020žáci 1. A, 2. A, 3. Apřímá výuka
v týdnu od 14. do 18. 12. 2020žáci 1. B, 2. B, 3. Bpřímá výuka
v týdnu od 21. do 22. 12. 2020bude sděleno samostatně

Základní hygienická pravidla

Dodržování zásad osobní hygieny.

Ochrana úst a nosu a respirační hygiena.

Průběžné poučení o základních hygienických pravidlech.

Provoz školy

Provoz školy formou přímé účasti všech žáků bude zahájen dne 7. 12. 2020. Prohlášení o bezinfekčnosti se od žáků nevyžaduje. Při příchodu do školy není možné shlukování žáků z různých tříd a je zakázáno zdržovat se zbytečně v prostorách šatny.

Výuka ve vyučovacích předmětech, ve kterých jsou podle stávajícího rozvrhu hodin žáci ze dvou tříd (například semináře), musí probíhat odděleně po jednotlivých třídách. Přítomnost dané třídy (skupiny ze třídy) na výuce těchto předmětů určí upravený rozvrh hodin.

V maturitních ročnících je výuka povinně volitelných předmětů možná i ve spojených skupinách.

Výuka výchov:

Výtvarná výchova: ano

Hudební výchova: ano, ale pouze teoretická výuka bez zpěvu

Tělesná výchova: ne

Škola zajistí:     

  • prostředky k dezinfekci rukou u vstupu do školy, v každé učebně a v jídelně,
  • denní úklid za použití odpovídajících úklidových prostředků, denní vynášení odpadkových
  • košů, denní povrchovou dezinfekci povrchu lavic, klik, vypínačů, klávesnic, vodovodních
  • baterií apod.
  • jednorázové papírové ručníky,
  • průběžné větrání učeben a šaten,
  • samostatnou místnost pro případnou izolaci osoby s podezřením na COVID-19.

Hygienická pravidla:

V co nejkratším čase po příchodu do školy si každý důkladně umyje ruce (pokud možno teplou vodou) a to mýdlem z dávkovače, popřípadě provede dezinfekci rukou. Hygienu rukou dodržuje po celou dobu pobytu ve škole.

Vzhledem k zaměření jednotlivých vyučovacích předmětů a častému dělení žáků do skupin bude nutné přesouvání žáků mezi třídami.

Zvýší se intervaly větrání místností, a to alespoň jednou i v průběhu vyučovací hodiny.

Povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách, tedy i ve školách, se řídí nařízením Ministerstva zdravotnictví a nošení roušek je tedy povinné i v průběhu vyučování.

Škola organizačně zajistí co nejmenší přímý kontakt žáků a učitelů s provozními zaměstnanci.

Zpřísněná hygienická opatření se týkají i výdeje obědů ve školní jídelně.
Příbory a polévka budou vydávány personálem školní kuchyně.
Žáci školy nesmí přijít do kontaktu s cizími strávníky, personál kuchyně zajistí mezi jednotlivými výdeji obědů dezinfekci ploch jídelních stolů a židlí a zajistí pravidelné větrání.

Režim výdeje obědů zajistí škola podle počtu skutečně přihlášených žáků – strávníků, a zajistí určený počet míst k sezení a rozvrh výdeje oběda po jednotlivých třídách.
Roušku lze odložit pouze v případě konzumace jídla a nápoje.

Vyučující průběžně poučují žáky o hygienických pravidlech a kontrolují jejich dodržování.

Vstup cizích osob do školy:

Zatím není žádoucí, aby byl pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy umožněn. Prosíme proto zákonné zástupce, aby upřednostnili komunikaci elektronickou cestou. V odůvodněných případech je samozřejmě škola k dispozici i pro osobní jednání, je však třeba dodržovat hygienická pravidla, tj. dezinfekci rukou při příchodu do budovy a ochranu dýchacích cest.

Osoby s respiračními potížemi, bolestí hlavy a svalů, zvýšenou teplotou apod. (podezření na COVID-19):

Tyto osoby mají vstup do školy zakázán.

V případě žáků školy platí:

Příznaky jsou patrné při příchodu do školy – zletilý žák opustí budovu školy. Nezletilý žák bude umístěn do doby vyzvednutí zákonným zástupcem v samostatné učebně.

Příznaky se vyskytnou v průběhu výuky – zletilý žák opustí neprodleně školu.
V případě zletilých žáků jsou z preventivních důvodů o odchodu žáka ze školy informováni rodiče.
Zletilý žák nebo zákonný zástupce žáka informuje v případě příznaků praktického lékaře.

Mgr. Jiří Kozlovský,
ředitel školy