Informace k výuce v období od 11. do 22. 1. 2021

Na základě epidemických opatření vlády pokračuje distanční výuka všech ročníků školy s tím, že jsou možné individuální konzultace po předchozí domluvě s vyučujícím.

Hodnocení žáků na konci 1. pololetí

Na základě doporučení MŠMT k uzavření hodnocení žáků za 1. pololetí a vzhledem k zaměření školy, předpokládaným studijním schopnostem a věku žáků bude škola žáky za 1. pololetí hodnotit takto:

 1. Žák je hodnocen podle běžných pravidel (školní řád) a v souladu s platnou legislativou.
 2. Škola respektuje § 184 a odst. 3 školského zákona – tedy přizpůsobí hodnocení podmínkám žáka pro distanční výuku.
 3. Vyučující zváží počet požadovaných podkladů pro hodnocení a rozsah testů a zkoušení.
 4. Vyučující přihlédne k dalším skutečnostem, které u žáka ovlivňují výsledky vzdělávání:
  a/ účast na výuce na dálku, organizace času,
  b/ aktivita při výuce na dálku, plnění zadaných úkolů,
  c/ úroveň používání předchozích znalostí z prezenční výuky,
  d/ úroveň komunikace v on-line prostředí,
  e/ schopnost pracovat v týmu.
 5. U žáků, kteří nespolupracovali a opakovaně se nezapojovali do distanční výuky, ačkoliv jim to podmínky umožňovaly, vyučující využije dostupných podkladů o znalostech žáků.
 6. Nemá-li vyučující dostatek podkladů pro hodnocení za 1. pololetí, stanoví se náhradní termín hodnocení do dvou měsíců po skončení 1. pololetí. Pokud nelze žáka hodnotit ani v tomto termínu, není v daném klasifikačním období hodnocen.

Vydání pololetního vysvědčení (výpisu)

Obsah vysvědčení musí škola sdělit nejpozději 28. 1. 2021 (např. přes informační systém školy).
Vydat vysvědčení lze nejpozději 3. vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků ve škole.

V Jablonci nad Nisou dne 7. 1. 2021
Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy