Informace ke změnám maturitní zkoušky ve školním roce 2020/21

Právní rámec: Opatření obecné povahy v návaznosti na § 184a školského zákona,  č. j. MŠMT-3267/2021-1

Na základě zohlednění ztížených podmínek teoretické výuky pro vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2020/21 budou provedeny změny v hodnocení žáků maturitních ročníků za 2. pololetí a při konání maturitní zkoušky v jarním termínu.

1. Společná část maturitní zkoušky:

Didaktické testy (DT) se konají, a to v původních termínech (3. – 5. 5. 2021). Mění se časový limit na jejich vypracování:

DT český jazyk a literatura          85 minut

DT cizí jazyk                              110 minut

DT matematika                         135 minut

U nepovinné zkoušky Matematika rozšiřující se časový limit neprodlužuje.      

Mimořádný termín DT

Žák, který se nemohl z důvodu karantény/nemoci COVID 19 dostavit k řádnému termínu konání DT, může být ředitelem školy omluven v případě, že prokazatelně doloží, že se v den konání příslušné zkoušky nemohl zkoušky z důvodu onemocnění COVID 19 nebo karantény v souvislosti s touto nemocí zúčastnit. Omluvit se takový žák musí nejpozději do 3 dnů od konání zkoušky. V případě, že žák doloží omluvenou neúčast, může konat zkoušku (DT) v náhradním termínu podle náhradního jednotného zkušebního schématu ve dnech 14. – 16. 6. 2021.

DT v náhradním termínu proběhne na spádových školách.

Přihláška k náhradnímu termínu DT:

se podává nejpozději do 10. 5. 2021. Prokazatelným způsobem může být e-mailová komunikace bez zaručeného elektronického podpisu s jednoznačným uvedením:

jaké zkoušce se žák v náhradním termínu přihlašuje

a z jakého důvodu se nemohl účastnit konání DT v řádném termínu.

Kritéria hodnocení DT zveřejní MŠMT do 31. 3. 2021. Informace k didaktickým testům, testy k procvičování a další informace: www.cermat.cz

2. Nahrazení zkoušky z cizího jazyka certifikátem

Mění se způsob doložení, že žák úspěšně vykonal certifikovanou zkoušku, takto:

K žádosti podané v termínu do 31. 3. 2021 lze doložit náhradní doklad vydaný zkušební institucí.

Doložení platného certifikátu: nejpozději před konáním první ústní zkoušky z daného cizího jazyka.

3. Profilová maturitní zkouška

Písemné zkoušky:

Písemná práce z českého jazyka a literatury             nekoná se

Písemná práce z cizího jazyka                                   nekoná se

Ústní zkoušky:

Rozsah požadavků a forma zkoušení se nemění. Pokud ředitel školy změní časový harmonogram profilových zkoušek, zveřejní tuto změnu nejpozději do 15. 2. 2021.

Hodnocení zkoušky probíhá v souladu s Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků (součást aktuálně platného školního řádu) a v souladu s vyhláškou 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Hodnocení podle klasifikační stupnice odpovídá v principu bodům 7 a 8 v Pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků.

V maturitním předmětu hudební výchova se při zkoušce přihlíží především k teoretickým znalostem.

V maturitních předmětech výtvarná výchova a informatika je povinnou součástí maturitní práce.

V Jablonci nad Nisou dne 9. 2. 2021
Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy