Vzdělávání maturitních ročníků ve 2. pololetí, ukončování vzdělávání

Zpracováno podle Opatření obecné povahy v návaznosti na § 148a Školského zákona, č. j. MŠMT-3267/2021-1

1. Připuštění k maturitní zkoušce – podmínky:

Žák podal přihlášku k maturitní zkoušce do 1. 12. 2020,

žák prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/21.

Žák, který na konci 1. pololetí

nebyl hodnocen: do konce března 2021 vykoná komisionální zkoušku k doplnění klasifikace,

byl hodnocen nedostatečně: do konce března 2021 vykoná opravnou komisionální zkoušku.

Pokud žák úspěšně vykoná zkoušku na doplnění klasifikace či komisionální zkoušku, bude připuštěn k maturitní zkoušce.

Žák, který nevykoná úspěšně výše uvedené zkoušky, pokračuje jako žák školy ve výuce v 2. pololetí. Žákem školy je do 30. 6. 2021. Do té doby vykoná komisionální zkoušku k doplnění klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku a maturitní zkoušku koná v podzimním termínu. Níže přímo citace z Opatření obecné povahy v návaznosti na § 184a školského zákona:

Žák ve školním roce 2020/2021 prospěl v prvním pololetí posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou, čtvrtého ročníku šestiletého vzdělávacího programu konzervatoře a posledního ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, pokud prospěl ze všech povinných předmětů. Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021. Požádá-li o to žák, umožní ředitel školy vykonání této zkoušky tak, aby se konala do 31. března 2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 31. března 2021, může konat řádný termín maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června 2021, může konat řádný termín maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021. Opravná a náhradní zkouška podle věty druhé a třetí je komisionální. Ustanovení § 69 odst. 5 věty první školského zákona se nepoužije.“

2. Rozsah výuky maturitního ročníku ve 2. pololetí

Na základě doporučení MŠMT se učitelé a žáci ve výuce přednostně zaměří na maturitní předměty takto:

V době distanční výuky

probíhá výuka žáků/skupin žáků se zaměřením na ty žáky, kteří z daného předmětu maturují.  Ostatní žáci třídy se účastní výuky tohoto předmětu podle pokynů vyučujícího. Vyučující určí rozsah výuky pro tyto žáky.

V době přímé účasti žáků

probíhá výuka žáků / skupin žáků se zaměřením na ty žáky, kteří z daného předmětu maturují.  Ostatní žáci třídy se účastní výuky tohoto předmětu podle pokynů vyučujícího s tím, že docházka do školy odpovídá rozvrhu hodin vyučovaných předmětů. Vyučující určí rozsah výuky pro tyto žáky.

3. Celkové hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí

Celkové hodnocení za 2. pololetí bude vytvořeno z hodnocení předmětů, které budou v tomto pololetí vyučovány podle rozvrhu hodin a v souladu s protiepidemickými opatřeními.

V Jablonci nad Nisou dne 9. 2. 2021
Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy