Zpráva o činnosti o.p.s. Gymnázium Jablonec nad Nisou

za školní rok 2020/2021

Ve školním  roce 2020/21 zaměřila o.p.s. svou činnost stejně jako v předchozích letech na obecně prospěšné aktivity, které jsou v souladu se statutem o.p.s. Finanční prostředky na tyto aktivity získávala formou dobrovolných příspěvků rodičů a studentů, dále jako finanční, případně věcné dary od sponzorů.

Využití finančních prostředků bylo ovlivněno výukou na dálku a zrušením některých tradičních akcí školy spolufinancovaných o.p.s.

Ve školním roce 2020/21 byly z prostředků o.p.s. financovány nebo spolufinancovány, mimo jiné, tyto aktivity:

  • odměny studentům, kteří dosáhli výborných výsledků při reprezentaci školy,
  • příspěvky na náklady spojené s účastí žáků na olympiádách, soutěžích a badatelské činnosti,
  • pořízení vybavení pro kamerový přenos vyučovacích hodin do on-line prostředí.

Z důvodů epidemických a hygienických se nakonaly tyto akce, na níž se v předchozích letech o.p.s. finančně nebo organizačně podílela.:

  • projektový den se zajímavými osobnostmi,
  • maturitní plesy,
  • slavnostní akademie a předání cen Maxima.

Oficiálním listinným dokumentem o hospodaření o.p.s. je výroční zprava, která se vypracovává vždy na začátku následujícího kalendářního roku. Aktivity podpořené o.p.s. spadající do 2. pololetí školního roku 2020/21 budou proto zahrnuty samostatně také ve zprávě o hospodaření za kalendářní rok 2021.

Základním zdrojem přijmu o.p.s. jsou příspěvky rodičů či sponzorů. Vzhledem k aktuálnímu počtu žáků bude příspěvek do o.p.s. na rok 2022 činit 500,- Kč za žáka. Příspěvek bude vybírán v listopadu a prosinci 2021.

Děkujeme všem rodičům a příznivcům školy, kteří do o.p.s. v roce 2020 finančně přispěli.

Ing. Ivan Hanyš, předseda správní rady
Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel o.p.s.