Historie školy

Dějiny gymnaziálního vzdělávání v Jablonci nad Nisou jsou úzce spojeny se sídlem současného Gymnázia U Balvanu. K roku 1897 se totiž váže vznik původního německého reálného gymnázia (Ober-Realgymnasium) v budově č. p. 764, tj. v dnešní ulici U Balvanu 16.

O zřízení reálného gymnázia v Jablonci nad Nisou bylo rozhodnuto dne 15.3.1897 na veřejném zasedání městských zastupitelů. Otevřeno mělo být  v roce 1898 jako součást jubilejních oslav vlády císaře Fr. Josefa I.

Prvním ředitelem gymnázia byl jmenován Dr.phil.Anton Kirschnek (bylo mu pouhých 28 let), a to s účinností od 1. 8. 1898. Vyučování bylo zahájeno následně – školním rokem 1898/99.

Kontinuita gymnaziálního vzdělávání v Jablonci nad Nisou byla krátce přerušena na konci 2. světové války, kdy byla budova gymnázia využita jako lazaret.

Po tomto krátkém období se začínají psát dějiny českého Gymnázia U Balvanu. 11. července 1945 byla totiž Místní správní komisí v Jablonci nad Nisou podepsána žádost na Ministerstvo školství a osvěty o zřízení českého státního reálného gymnázia, a to od počínaje školním rokem 1945/46.

V přípravné fázi vzniku státního gymnázia se výrazně angažoval prof.Antonín Sisr, který dne 7. 8. 1945 obdržel oficiální pověření zahájit a vést přípravné práce spojené s otevřením Státního reálného gymnázia v Jablonci nad Nisou k 1. 9. 1945.

Prozatímní zápis do všech tříd (celkem 7 ročníků) proběhl 16. -18. 8. 1945 a zapsáno bylo celkem 108 žáků. Výnosem Ministerstva školství a osvěty ze dne 18. 8. 1945 bylo poté otevřeno české státní reálné gymnázium na místě bývalého státního německého reálného gymnázia, a to s platností od 1. 9. 1945.

Vedením školy byl pověřen Antonín Sisr, původně profesor Státního reálného gymnázia v České Třebové.

Od roku 1945 prošlo jablonecké Gymnázium U Balvanu řadou administrativních změn, které jsou charakterizovány těmito názvy:

Státní reálné gymnázium1945 – 1948
Reálné gymnázium1948 – 1949
Gymnasium1949 – 1954
Jedenáctiletá střední škola1954 – 1960
Střední všeobecně vzdělávací škola1960 – 1971
Gymnázium1971 – dosud

V současné době studuje ve škole 240 žáků v osmi třídách.
Výuku zabezpečuje 22 učitelů .