GDPR

Poučení o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů:
Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U balvanu 16, příspěvková organizace
se sídlem: U Balvanu 16, 466 34  Jablonec nad Nisou

IČ: 60252758
zastoupené: Jiřím Kozlovským, ředitelem školy
kontaktní e-mail: gymnazium@mjbc.cz

(„Správce“)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Na základě smluvního vztahu uzavřeného dne 30. 4. 2018 byl pro příspěvkovou organizaci Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16 jmenován Správcem do funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „Pověřenec“)
jméno: JUDr. Rudolf Dlouhý
e-mail: gdpr.dlouhy@gmail.com

Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů:

Jméno: Jiří Kozlovský, Mgr.
e-mail: kozlovsky.jiri@gymjbc.cz

Správce v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. a s účinností ode dne 25. května 2018 také s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“) Vás tímto informuje, že pro splnění dodavatelsko-odběratelských smluv a objednávek, pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost /splnění zákonné povinnosti, nebo pro účely oprávněného zájmu Správce („Právní důvod zpracování“) bude zpracovávat osobní údaje („OÚ“) a případně pak citlivé OÚ.

OÚ budou zpracovávány pouze na základě právního důvodu zpracování nebo oprávněného zájmu. Správce nezpracovává OÚ nad tento rámec, pokud s tím nevyslovíte písemný souhlas. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně i ručně, a to při dodržení odpovídajících bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Rozsah a obsah zpracovávaných OU je specifikován ve zvláštním dokumentu.

Správce Vás dále informuje o tom, že mezi další příjemce OÚ kromě Správce patří zpracovatelé, s nimiž má Správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů („Zpracovatel“) a poskytují dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů, dále příjemci, kterým je umožněn přístup z důvodu plnění zákonných povinností a příjemci, kteří nejsou pro Správce Zpracovatelé, ale zprostředkovávající či vykonávající pro Správce služby nebo dodávky zboží a mají se Správcem uzavřenou dohodu o mlčenlivosti.

Správce Vás informuje, že nebude předávat bez Vašeho výslovného souhlasu Vaše OÚ příjemcům nebo zpracovatelům do třetí země mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), pokud mají horší pravidla pro nakládání s osobními údaji než Česká republika.

OÚ uloží správce po dobu nezbytně nutnou pro splnění daného účelu zpracování u Správce. Správce Vás informuje, že máte právo požadovat od něj přístup k OÚ, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ (tj. získat od Správce OÚ ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci), že lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, že poskytnutí OÚ není povinností a že nedochází k automatickému rozhodování ani k profilování. Správce sděluje, že máte právo získat od Správce potvrzení, zda OÚ jsou či nejsou zpracovávány. Pravidla se řídí nařízením GDPR a související legislativou.

Správce sděluje, že máte právo na výmaz OÚ

  • jestliže OÚ již nejsou potřebné pro daný účel,
  • jestliže odvoláte souhlas a neexistuje další právní důvod pro zpracování,
  • jestliže vznesete námitky proti zpracovávání OÚ na základě oprávněného zájmu Správce nebo námitky proti automatizovanému individuálnímu rozhodování nebo proti profilování,
  • jestliže OÚ byly zpracovávány protiprávně,
  • jestliže OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
  • jestliže OÚ byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Správce výslovně upozorňuje, že máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, které se vás týkají, a byly získány ke splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo na základě oprávněného zájmu Správce, včetně profilování. Dále máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování OÚ, které se vás týkají, pro marketingové účely. Správce upozorňuje, že máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, které pro vás má právní účinky nebo se vás významně dotýká, ledaže je to nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je založeno na výslovném souhlasu.

Správce sděluje, že při porušení zabezpečení OÚ, které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů, oznámí toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

Mgr. Jiří Kozlovský, ředitel školy